POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejsza polityka prywatności i polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, pojawiających się na stronie internetowej: http://causafinita.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawnicza Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp. K. w Rzeszowie przy Alei Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów, posługująca się numerami NIP 7381820665 i REGON 691755714.
 3. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie http://causafinita.pl. nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

§ 2

Definicje

 

„Administrator”, „Kancelaria” – Kancelaria Prawnicza Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp. K. w Rzeszowie przy Alei Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów, posługująca się numerami NIP 7381820665 i REGON 691755714.

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem http://causafinita.pl.

„Formularz kontaktowy” – formularz znajdujący się Stronie, w którym Użytkownicy Strony zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.

 

§ 3

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych, czas ich przetwarzania

 

 1. Kancelaria w ramach swojej działalności zbiera i przetwarza dane osobowe w:

 

 1. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, który polega na:

 

 1. prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług (w granicach przewidzianych przez obowiązujące przepisy oraz kodeksy etyki zawodowej);
 2. prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (e-mail) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych);
 3. nawiązywaniu kontaktu telefonicznego;
 4. nawiązaniu kontaktu z Użytkownikiem w celu odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu;
 5. inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 6. prawidłowym wyświetlaniu naszych witryn internetowych oraz usprawnianiu witryny internetowej;

 

 1. w celu wykonania zawartych umów lub podjęciu działań celem zawarcia umowy na żądanie Użytkowników;
 2. w celu wykonania ciążących na Kancelarii obowiązków wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, ustawy o radcach prawnych itd.
 1. Dane o których mowa w punkcie pierwszym powyżej będą przetwarzane przez czas utrzymywania się interesu w związku z którym są przetwarzane.
 2. Dane o których mowa w punkcie drugim powyżej będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, jak również dalszy okres niezbędny do pełnej realizacji wynikających z umowy praw i obowiązków.
 3. Czas przetwarzania danych, o których mowa w punkcie trzecim powyżej determinowany jest wówczas przez przepisy stanowiące podstawę danego obowiązku.

 

§ 4

Prawa użytkowników

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Kancelarii kontakt z Użytkownikiem bądź wykonanie usługi.
 2. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną uzależnione jest od otrzymania uprzedniej zgody Użytkownika, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub uzupełnienie Formularza kontaktowego.
 3. Użytkownikom przysługują następujące prawa:
 1. prawo dostępu do przetwarzanych przez Kancelarię danych osobowych;
 2. prawo sprostowania (poprawienia) danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię;
 3. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 1. Niezależnie od powyższych uprawnień, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o prawnie uzasadniony interes Kancelarii. Wówczas:
 1. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – Kancelaria niezwłocznie zaprzestanie takiego przetwarzania;
 2. jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – Kancelaria zaprzestanie takiego przetwarzania, chyba że wykaże:

 

 1. że wspomniany interes jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Użytkowników lub też
 2. istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

§ 5

Formularz kontaktowy

 

 1. Skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza kontaktowego wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych:
 1. imienia i nazwiska;
 2. adresu e-mail.
 1. W szczegółowej części Formularza kontaktowego Użytkownik formułuje wiadomość/pytanie do Kancelarii w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych.
 2. Wypełnienie formularza ma na celu przekazanie Kancelarii podstawowych informacji dotyczących sprawy, w celu uzyskania porady prawnej. Wypełnienie i przesłanie Formularza kontaktowego jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza kontaktowego nie rodzi po stronie Użytkownika ani Kancelarii żadnych zobowiązań finansowych. Warunki uzyskania porady prawnej dotyczącej sprawy ustalane są bezpośrednio z Kancelarią.
 3. Kancelaria przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

§ 6

Witryny internetowe stron trzecich

 

Strony internetowe wchodzące w skład Strony Kancelarii mogą zawierać odnośniki do stron internetowych stron trzecich. Właściciele i administratorzy zewnętrznych stron internetowych mogą gromadzić, używać i dane internetowe w oparciu o inne warunki niż te sprecyzowane w niniejszej polityce prywatności – Użytkownik powinien zapoznać się z ich polityką prywatności.

§ 7

Pliki Cookies

 

Kancelaria wykorzystuje cookies. Są to niewielkie pliki zapisywane przez przeglądarkę na komputerze Użytkownika, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach. Pliki cookies zapisywane przez Stronę Kancelarii, wykorzystywane są do monitorowania interakcji Użytkowników z witryną oraz celów statystycznych.

§ 8

Google Analytics

 

Strona Kancelarii korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, a wykorzystującej informacje generowane przez cookie, na temat korzystania z tej Strony.

§ 9

Zmiany w polityce prywatności; zmiany w polityce Cookie

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści dokumenty pod tym samym adresem URL.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Cookie bez konieczności informowania o tym Użytkowników. O zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści dokumenty pod tym samym adresem URL.
 3. Wprowadzone zmiany w polityce prywatności i polityce Cookie wchodzą w życie w dniu ich publikacji na Stronie.

 

Polityka prywatności i polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, pojawiających się na stronie internetowej: https://causafinita.pl.